МОДУЛЬ 2. ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Сучасна епоха знаменує собою вихід за межі інформаційного суспільства, для якого засадничими є технології, характеризується швидкими змінами в усіх сферах життєдіяльності людини, прискореним процесом знецінювання та застарівання знань, умінь і компетенцій фахівців. В умовах дигіталізації, тобто інтеграції цифрових технологій в усі види діяльності, спостерігається розрив у навичках сучасного фахівця.

Безперервний професійний розвиток фахівців у суспільстві знань є своєрідним викликом його інформаційним параметрам, відповіддю на нестабільність у сфері зайнятості і професій. Освіта перетворюється на систему підготовки когнітивних працівників, які працюють зі знаннями та інформаційними потоками та вміють ціннісно їх використовувати для якісного виконання нових професійних ролей і функцій, здатні до безперервного особистісного, культурного, соціального і професійного розвитку впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

В електронному навчальному курсі «Професійний розвиток фахівців в умовах безперервної освіти: ключові компетентності і ресурси» професійний розвиток сучасного фахівця обґрунтовано як складний  поетапний процес, пов’язаний із розвитком важливих особистісно-професійних якостей, індивідуально-особистісними, діяльнісними та соціокультурними перетвореннями, вибором моделей професійної поведінки, розкриттям творчого потенціалу особистості, самовдосконаленням. Здійснено ґрунтовний аналіз ключових компетентностей для навчання впродовж життя у чинних нормативних документах. Професійний розвиток фахівців простежено із використанням циклу Шухарта – Демінга (PDCA, або колесо Демінга). 

Курс розроблено з урахуванням складників компетентнісного підходу — ЗУНМЦ (знання – уміння – навички – способи мислення – цінності). Матеріали Е-курсу можуть бути опановані в off-line і on-line режимах.

Матеріали електронного курсу апробовано під час IV-го Міжнародного науково-практичного форуму «Інновації в науці» (Болгарія, м. Варна, 15.09-23.09.2019), що відбувся в межах міжнародного стажування (авторкою проведено тренінг «The Continuous Professional Development of Specialists in Formal, Non-Formal and Informal Education: Key Competences and Resources»).  

Електронний навчальний курс нагороджено Золотою медаллю ХІ спеціалізованої виставки «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2020» у номінації «Упровадження інформаційно-цифрових систем і технологій у навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів освіти».

Для педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта», організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також усіх, хто цікавиться питаннями безперервного професійного саморозвитку й самореалізації фахівців в умовах суспільних та освітніх трансформацій.