Додаткові матеріали до спецкурсу "Моніторинг якості освіти у контексті взаємодії зі стейкхолдерами"

1.  Аннєнкова І. П. Аннєнков Д. Ю. Система моніторингу задоволеності освітніми послугами у ВНЗ. Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя: зб. доп. учасників ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., 26 квітня–4 травня 2011 р. Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2011. С. 3-5.

2.  Аннєнкова І. П. Критерії і показники якості освіти у ВНЗ. Наука і Освіта. 2011. №8. С. 4–8

3.  Аннєнкова І.П. Моніторинг якості освіти у ВНЗ. URL: http://e–learning.onu.edu.ua/stati/pedagog–ka–visho–shkoli/an–nkova–p–mon–toring–jakost–osv–ti–u–vnz.html

4.      Боднар О. С. Моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища навчального закладу. URL:: http://osvita.ua/school/method/375/

5.  Братченко С. Л. Мир экспертизы – попытка определения координат. Экспертиза в современном мире: от знания к деятельности. М., 2006. С. 68

6.  Бутенко Н.В. Маркетинг: підручник. К.: Атіка, 2006. 300 с.

7.  Гоцуляк К. І. Підготовка вчителя у системі післядипломної освіти до диференційованого навчання молодших школярів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Хмельницький, 2016. 264 с.

8.  Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: постанова Кабінету міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095–2004–%D0%BF/page2

9.  Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників: Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800–2019–%D0%BF.

10.  ДСТУ ISO 10004:2013. Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання. [Чинний від 2013–11–29]. Київ, 2014. 24 с.

11.  Енциклопедія освіти / за ред. В. Г. Креміня. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

12.  Єльникова Г. В. Основи адаптивного управління : курс лекцій К.: ЦІППО АПН України, 2003. 133 с.

13.  Єльникова Г. Методичні рекомендації щодо використання критеріїв оцінювання результатів діяльності професійно-технічних навчальних закладів та результатів підготовки  кваліфікованих  робітників. К.: ІПТО НАПН України, 2015. 64 с.

14.      Живко З. Б. Експертне оцінювання при проведенні моніторингу системи економічної безпеки підприємства. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. Вип. 28. С. 111–116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2014_28_21

15.  Жукова Г.С.. Е.В. Комарова, Н.И. Никитина, «Проектирование системы менеджмента качества непрерывного профобразования специалистов социальной сферы на основе квалиметрического похода», Ученые записки, №5, Том 2, 2013. с. 197–204

16.  Забезпечення якості у системі професійної освіти і навчання. Інститут професійних кваліфікацій: веб-сайт. URL: http://ipq.org.ua/upload/files/files/03_Novyny/2015.03.18_Twinning_final_conference/Quality%20assurance–%20UKR%20.pdf

17.  Задоволення споживача. Вікіпедія: веб–сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Задоволення_споживача.

18.  Калдыбаев С.К., Бейшеналиев А.Б., «Качество образовательного процесса в структуре качества образования», Успехи современного естествознания, №7, 2015. с. 90–97

19.  Калюжна Т.Г. Педагогічна аксіологія в умовах модернізації професійно-педагогічної освіти: монографія / за наук. ред. О.В. Уваркіної. К.: Вид–во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. 128 с.

20.  Клокар Н. І. Теорія і практика моніторингового супроводу управління підвищенням кваліфікації педагогічних кадрів регіону. Педагогічний альманах. 2011. №12. с. 212–221.

21.  Кравченко Г.Ю. Адаптивне управління розвитком інститутів післядипломної педагогічної освіти в Україні: монографія. К.: Педагогічна думка, 2015. 300 с. Бібліогр.: с. 270–299.

22.  Кто такие эксперты? Всеукраїнська експертна мережа [Електронний ресурс]. – Доступно: http://www.experts.in.ua/club/document01.php _17

23.  Лабурцева О.І., Інструменти оцінювання задоволеності споживачів. ВІСНИК КНТЕУ. 2018. № 5.

24.  Лук’янова Л.Б., Аніщенко О.В.. Освіта дорослих: короткий термінологічний словник / авт.–упор. Лук’яова Л.Б., Аніщенко О.В. К. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. 108 с.

25.  Лукіна Т. О. Технологія організації та проведення моніторингових досліджень якості шкільної освіти/Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2008 рік. К. Педагогічна думка, 2009. 424 с. С. 119–121.

26.  Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу: посібник/ав.: Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Булах І. Є., Мруга М. Р. К.: Педагогічна  думка, 2012. 160 с.

27.  Методологія експертного оцінювання: конспект лекцій / уклад.: В. П. Новосад, Р. Г. Селіверстов. К.: НАДУ, 2008. 48 с.

28.  Мкртычян Г. А. Психолого–педагогическая экспертиза в образовании: теория и практика : дис. на соискание учёной степени доктора психол. наук : 19.00.01. Н. Новгород, 2002. 351 с.

29.  Моніторинг проектів, план моніторингу, рекомендації щодо підготовки, шаблони презентацій на моніторинг, інструкції тощо. ЕРАЗМУС+ : веб–сайт. URL: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/156–vykonavtsiam/1529–monitorynh–proektiv–plan–monitorynhu–rekomendatsii–shchodo–pidhotovky–shablony–prezentatsii–na–monitorynh–instruktsii–toshcho.html

30.  Наукова теорія, URL:: goo.gl/BzdJN7

31.  Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти навч. посіб./ В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька [та ін.]  К., 2014. 177 с.

32.  Новосад В. П., Селіверстов Р. Г. Методологія експертного оцінювання: конспект лекцій.К.: НАДУ, 2008. 48 с.

33.  Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навч. посіб./ за заг. ред. Донець Л. І., К.: Центр учбової літератури, 2012. 472 с.

34.  Олійник В.В., «Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти», дис. доктора педагогічних наук, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2004 – 489 арк.+ дод. – Бібліогр.: арк. 412–451.

35.  Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації та модернізації: регіональний аспект: монографія / За заг. ред. В. Є. Береки  Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2017. 548 с.

36.  Подолянчук С. В. Формування кількісного і якісного складу експертної групи зі створення моделі моніторингу наукової діяльності у педагогічних ВНЗ. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент, 2014, вип.15. С.177–187

37.  Покроєва Л.Д., Рябова З.В., Організація моніторингу ефективності та якості післядипломної педагогічної освіти URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/5/statti/3pokroeva_ryabova.htm

38.  Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів: Наказ МОН № 535 від 30.04.2014. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0840–14

39.  Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145–VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38–39. ст.380.

40.  Професійні навчальні заклади в країнах Європейського Союзу: практ. посіб. / Л. П. Пуховська, О. В. Бородієнко, С. О. Леу, О. В. Мельник, Шимановський М.М., Кравець Ю.І.; за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ: ІПТО НАПН України, 2017. 219 с.

41.  Рудень В. В., Гутор Т. Г. Методика проведення та оцінки результатів експертних оцінок. URL: https://cutt.ly/Bwdw2v3

42.  Сидоренко В.В. Забезпечення якості освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації за різними моделями і формами навчання в умовах відкритої освіти. Вісник післядипломної освіти. «Серія «Педагогічні науки». 2019. Випуск 7(36). с.82–97

43.  Сидоренко В.В. Науково-методичний супровід професіогенезу педагогічних працівників: інноваційні напрями, функції, акметехнології. Післядипломна освіта в Україні. 2016. №2.

44.  Т.О. Лукіна, «Становлення системи моніторингу освітньої галузі  в Україні: проблеми та перспективи», URL:http://lib.iitta.gov.ua/4049/

45.  Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / за наук. ред. Є. Р. Чернишової авт. кол.: Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]; К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. 230 с.

46.  Технологія проведення моніторингових досліджень (Із досвіду роботи). Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. 85 с. URL: www.edu–post–diploma.kharkov.ua

47.  Тлумачний словник української мови URL: Доступно: https://eslovnyk.com/експертиза

48.  Що таке якість вищої освіти і як її вимірюють? URL:http://education–ua.org/ru/articles/100–shcho–take–yakist–vishchoji–osviti–i–yak–jiji–vimiryuyut

49.  Яблонський А. І. Сутність і феноменологія експертизи освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 4 (48) С. 272–282.