Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

«Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної освіти» є складником системи внутрішнього забезпечення якості вищої і післядипломної педагогічної освіти, яке регламентує систему організаційних заходів, спрямованих на: підготовку всебічно розвиненої гармонійної особистості, здатної до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж життя, розвиток професійної кар’єри, яка здобула освітні та професійні компетентності відповідно до її інтересів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки та суспільства; організацію в Інституті підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників закладів освіти та інших організацій напряму: педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань «01 Освіта»; підготовку і перепідготовку здобувачів освіти на рівні бакалавра і магістра за спеціальностями 011 «Науки про освіту», 015 «Професійна освіта», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент»; організацію людино(студенто)центрованого освітнього середовища на компетентнісній основі, яке забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу тощо. Положення вміщує ґрунтовний опис організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти (Розділ ІІ) і на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної (професійно-технічної) освіти (Розділ ІІІ). Для педагогічних, науково-педагогічних працівників, керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працівників методичних служб, а також усіх, хто цікавиться питаннями модернізації вітчизняної системи післядипломної освіти.